Wenst u meer informatie? Bel ons +32(0)52446668
Laden
Bezig met toevoegen...

Disclaimer

In deze Disclaimer wordt verstaan onder: 
‘Bierhandel De Wilde’: Bierhandel De Wilde BVBA, met zetel te Spinnerijstraat 6, 9240 Zele, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0418 912 910. 
'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Bierhandel De Wilde in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten. 

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Bierhandel De Wilde levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Bierhandel De Wilde behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen. 

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Bierhandel De Wilde. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. 

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld. 

Het Belgisch recht is van toepassing. 

Laden
Laden